Súťaž o zbierku 9 návodov na háčkovanie

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž o 9 autorských návodov na háčkovanie z roku 2020

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Mgr. Kobolková Petra – Tvorím s láskou by Peťka
Sídlo: Robotnícka 462/30, Vysoká pri Morave, 900 66
IČO: 53063511
DIČ: 1079367828
Zapísaný v registri: na OÚ Malacky, Číslo živ. Registra: 120 – 24489

 1. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 2.1.2021 do 13.2.2021 V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek.
 3. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby účastník súťaže napísal do komentára pod súťažným príspevkom, ktorá hračka z roku 2020 sa mu páči najviac a dal lajk na stránku Tvorím s láskou by Peťka.
 4. Výhra
  Výhrou v súťaži je 9 platených návodov odo mňa, ktoré vznikli v roku 2020.
 5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na FB stránke Tvorím s láskou by Peťka. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 6. Spôsob odovzdania výhry
  Formou e-mailu.
 7. Ochrana osobných údajov
  Pravidla na spracovanie osobných údajov sú uvedené tu.
 8. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Vo Vysokej pri Morave, dňa 2.1.2020